Vandafledningsbidrag

Orientering om tilmeldingsordning til trappemodel ved spildevandsbetaling
Folketinget har i juni 2013 besluttet at betalingen for spildevand skal være mere kostægte. Der indføres derfor en trappemodel, hvorefter spildevandstaksten gøres afhængig af vandforbrugets størrelse. Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3 om året, kan fra 1. januar 2014 få et mere kostægte vandafledningsbidrag, hvis de tilmelder sig via den elektroniske tilmeldingsordning. 

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget træder i kraft den 6. september 2013. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Loven indfører en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3 vand om året.  

Trappemodellen udmøntes således i bekendtgørelsen:

  • Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m3 om året.
  • Trin 2 er vandforbrug over 500 m3 og op til og med 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er 20 % lavere end taksten for trin 1.
  • Trin 3 er vandforbrug over 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er 60 % lavere end taksten for trin 1.

For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen kræver det, at ejendomsejeren afgiver en erklæring om anvendelsen af ejendomme. Dette sker via den elektroniske tilmeldingsordning. Man tilmelder sig på den elektroniske Trappetilmelding på www.trappetilmelding.dk, som vil være åben fra 15. september og en måned frem.

Vandafledningsbidraget kan være delt i op i et variabelt og fast bidrag. Trappemodellen vedrører kun det variable bidrag.

Årsopgørelse og a´conto
Årsafregningen med 1. a´conto udsendes i marts, med forfald den 2. marts og 2. a´conto udsendes i september, men forfald den 2. september.

Taksterne kan ses under Takster

Vandmåleraflæsning ved ejerskifte
Hvis du sælger din ejendom, skal vandmåleren aflæses og aflæsningen skal indberettes til Syddjurs spildevand A/S. Vi udarbejder så en flytteopgørelse for ejendommen.

Sælger eller ejendomsmæglere kan benytte dette skema til at indberette oplysningerne på: Vandmåleraflæsning ved ejerskifte

Vi modtager gerne oplysningerne på mail til forbrug@syddjursspildevand.dk eller pr. post til Syddjurs Spildevand A/S, Tyrrisvej 14, 8410 Rønde.

Husk at melde flytning. Sælgeren hæfter for alt forbrug, indtil vi modtager de oplysninger, som fremgår af skemaet.


Vandspild

Hold øje med vandforbruget.

Har du konstaret et vandspild kan du læse her hvad du gør: Vandspild