Bestyrelsens arbejde

Det laver bestyrelsen

Bestyrelsen for Syddjurs Spildevand A/S består af to kunderepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter samt fem, der er udpeget af Syddjurs Kommunes byråd. Se hvem, der sidder i den nuværende bestyrelse. (https://www.syddjursspildevand.dk/om-os/bestyrelsen-valgt-pr-22-april-2014)

Bestyrelsens væsentligste opgave er at udstikke og kontrollere direktionens arbejde og selskabets økonomi.

Som bestyrelsesmedlem får du indflydelse på selskabets planer for fremtiden. Du er for eksempel med til at tage beslutninger om budgetter, investeringsplaner, driftsstrategier, serviceniveau, takster og udviklingsprojekter.

Du kan læse tidligere bestyrelsesreferater på hjemmesiden. (https://www.syddjursspildevand.dk/om-os/referater-fra-bestyrelsesm%C3%B8...)

 

Pligter og ansvar og rettigheder

Syddjurs Spildevand er underlagt selskabsloven, som du kan finde her. (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174205#id53e7dcd5-ff9...)

Du har som kunderepræsentant samme ansvar, rettigheder og pligter som øvrige bestyrelsesmedlemmer jf. lovens § 115.

Alle skal varetage selskabets interesser. Ingen må varetage personlige interesser eller tilgodese leverandørers, kunders, kreditorers eller debitorers særinteresser i bestyrelsesarbejdet.

Alle bestyrelsesmedlemmer har desuden tavshedspligt samt strafferetligt og erstatningsretligt ansvar. Du kan altså som bestyrelsesmedlem blive holdt personligt erstatningsansvarlig for tab, som bestyrelsens handlinger eller undladelser påfører Syddjurs Spildevand eller andre, hvis bestyrelsen ikke varetager sine opgaver forsvarligt. Du kan læse mere om forpligtigelserne i Valgregulativet.

Ethvert bestyrelsesmedlem har adgang til internt materiale, kan indkalde til møde, har stemmeret og ret til at få sin mening ført til referat.

Bestyrelsen vedtager i øvrigt en forretningsorden i begyndelsen af bestyrelsesperioden.

 

Arbejdets omfang og honorar

Bestyrelsesarbejdet består normalt af 5-6 årlige møder på i gennemsnit 2-3 timer. Derudover bruger bestyrelsesmedlemmerne en del tid på at læse og forberede sig til møderne.

Forbrugerrepræsentanten honoreres på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer.